1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه طبق مصوبه شورای شهر انحصار تبلیغات تهران در اختیار شهرداری است، گفت: نهادهای دیگری نیز در شهر تبلیغات می کنند که فعالیت آن ها باید در ذیل سازمان زیباسازی قرار گیرد.


مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه طبق مصوبه شورای شهر انحصار تبلیغات تهران در اختیار شهرداری است، گفت: نهادهای دیگری نیز در شهر تبلیغات می کنند که فعالیت آن ها باید در ذیل سازمان زیباسازی قرار گیرد.

برزین ضرغامی با اشاره به اینکه کسب درآمدهای پایدار در زیباسازی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: 90 درصد درآمد سازمان زیباسازی از حوزه تبلیغات است، نوع واگذاری تبلیغات در زیباسازی شیوه خاصی دارد و با ارگان های دیگری مانند صدا و سیما که رسانه دارند یا کار بازرگانی انجام می دهند متفاوت است که در حال بررسی برای ایجاد تغییر و تحول این حوزه با رویکرد افزایش درآمد هستیم.

وی با بیان اینکه ساماندهی حوزه تبلیغات در دستور کار قرار دارد، عنوان کرد: در حالیکه انحصار تبلیغات در تهران به استناد مصوبه شورای شهر تهران و به نیابت از شهرداری در اختیار سازمان زیباسازی است اما نهاد های دیگر هم در شهر تبلیغات می کنند، بر این اساس درنظر داریم بنابر اختیار قانونی خود، این نوع تبلیغات هم در ذیل سیاست های سازمان زیباسازی قرار گیرد.

به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی تبلیغات روی اتوبوس های شرکت واحد نیز ملاحظات اعضای شورای شهر لحاظ شده است.

وی ادامه داد: در تبلیغات فرهنگی که در دو حوزه مناسبتی و پیام های تغییر نگرش رفتار های شهروندی دنبال می شود که اتاق فکری تشکیل شده تا موضوعات مهمی را که در طول سال باید به آن بپردازیم احصاء و در برنامه عملیاتی قرار دهیم.

 

 

منبع خبری: مرجع متخصصان معماری، زیباسازی شهر تهران